top of page

Địa phương Quy tắc của tòa án

Các quy tắc này nhằm cung cấp các thủ tục rõ ràng để giải quyết công bằng, kịp thời và hiệu quả về chi phí đối với các vụ việc được nộp tại Quận Tư pháp thứ mười tám. Bản sao của những quy tắc này được lưu giữ trong văn phòng của Thư ký Tòa án Quận và trong Thư viện Luật Quận Sedgwick. Để có phiên bản in được của tất cả các quy tắc, hãy nhấp vào đây hoặc nhấp vào các liên kết bên dưới:

General     --     Civil     --     Criminal     --     Family Law     --     Probate     --     Juvenile     --     Cameras in the Court

Miscellaneous

Địa phương
Quy tắc của tòa án

Justice Scale
bottom of page