Địa phương Quy tắc của tòa án

Các quy tắc này nhằm cung cấp các thủ tục rõ ràng để giải quyết công bằng, kịp thời và hiệu quả về chi phí đối với các vụ việc được nộp tại Quận Tư pháp thứ mười tám. Bản sao của những quy tắc này được lưu giữ trong văn phòng của Thư ký Tòa án Quận và trong Thư viện Luật Quận Sedgwick. Để có phiên bản in được của tất cả các quy tắc, hãy nhấp vào đây hoặc nhấp vào các liên kết bên dưới:

General     --     Civil     --     Criminal     --     Family Law     --     Probate     --     Juvenile     --     Cameras in the Court

Miscellaneous

PACKAGE 1 - B A S I C


1 hour of songwriting per week (reg $100/hr) FREE PERKS (included as needed at no additional cost): - Digital distribution - Website creation & maintenance (website cost covered by client) - Photos for release $400/MONTH
PACKAGE 2 - A R T I S T


1 hour of songwriting per week (reg $100/hr) 1 hour of vocal instruction OR recording (reg $60/hr) FREE PERKS (included as needed at no additional cost): - Digital distribution - Website creation & maintenance (start up costs funded by client) - Photos for release - Digital flyer - Promo video $599/MONTH
PACKAGE 3 - I N D I E


1 hour of songwriting per week (reg $100/hr) 1 hour of vocal instruction OR recording (reg $60/hr) 1 hour performance training (reg $60/hr) FREE PERKS (included as needed at no additional cost): - Digital distribution - Website creation & maintenance (start up costs funded by client) - Photos for release - Digital flyer - Promo video - Buzz video per release (performance only - in house/1 location) $750/MONTH
PACKAGE 4 - S T A R


2 hours of songwriting per week (reg $100/hr) 1 hour of vocal instruction OR recording (reg $60/hr) 1 hour performance training (reg $60/hr) 1 hour any lesson per week (reg $60/hr) FREE PERKS (included as needed at no additional cost): - Digital distribution - Website creation & maintenance (start up costs funded by client) - Photos for release - Digital flyer - Promo video - Buzz video per release (performance only - in house/1 location) - Standard music video (performance + B roll) - Song submission $950/MONTH
PACKAGE 5 - C A R E E R


2 hours of songwriting per week (reg $100/hr) 1 hour of vocal instruction OR recording (reg $60/hr) 1 hour performance training (reg $60/hr) 2 hours any lesson per week (reg $60/hr) FREE PERKS (included as needed at no additional cost): - Digital distribution - Website creation & maintenance (start up costs funded by client) - Photos for release - Digital flyer - Promo video - Buzz video per release (performance only - in house/1 location) - Standard music video (performance + B roll) - Theatrical music video - Social media content creation - Song submission $1,350/MONTH
PACKAGE 6 - P E R F O R M E R


3 hours of songwriting per week (reg $100/hr) 1 hour of vocal instruction OR recording (reg $60/hr) 1 hour performance training (reg $60/hr) 3 hours any lesson per week (reg $60/hr) FREE PERKS (included as needed at no additional cost): - Digital distribution - Website creation & maintenance (start up costs funded by client) - Photos for release - Digital flyer - Promo video - Buzz video per release (performance only - in house/1 location) - Standard music video (performance + B roll) - Theatrical music video - Social media content creation - Song submission - Live stream web show - Radio play and marketing $3,250/MONTH

Địa phương
Quy tắc của tòa án

Justice Scale